Procedura reklamacyjna

  1. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności  art. 556 –  art. 5563 Kodeksu cywilnego. 

  2. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się stosowanie przepisów o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym, a tym samym znosi się odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

  3. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć:

3.1. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres:
zielarniamiejska@gmail.com  

3.2. poprzez wypełnianie Formularza reklamacji dostępnego w sklepie internetowym zielarniamiejska.pl w zakładce Reklamacja;

3.3. pisemnie na adres Sklep Zielarsko-medyczny Miejska Łąka ul. Jana Pawła II 23 20-535 Lublin

  1. Procedura reklamacyjna jest dwuetapowa:

4.1. Etap I – Klient składa reklamację w formie zgodnej z ust.3, która w swojej treści zawiera: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, datę złożenia zamówienia, którego realizacji reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację oraz dowody na ich potwierdzenie. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 7 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznano żądanie za uzasadnione;

4.2. Etap II – jeżeli reklamacja nie zostanie rozstrzygnięta w ramach Etapu I. Klient powinien, niezwłocznie na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

  1. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

  2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

  3. W sytuacji w której reklamacja zostanie uwzględniona pełnowartościowy produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedawcy.

  4. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła (art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego).