REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

ZIELARNIAMIEJSKA.PL

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego, zielarniamiejska.pl jest Iwona Matyjasek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Sklep zielarsko medyczny Miejska Łąka - IWONA MATYJASEK, z siedzibą w Lublinie, ul. Jana Pawła II 23, 20-535 Lublin, NIP: 7132716845, z którą Klienci mogą się kontaktować pod adresem e-mail: zielarniamiejska@gmail.com oraz numerem telefonu 530 530 455.

 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: zielarniamiejska.pl

 3. Niezbędne wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca stanowią:
  a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  b) dostęp do poczty elektronicznej;
  c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;
  d) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

e) niezbędne oprogramowanie:.......................................

 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego zielarniamiejska.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby skutkować nieprawidłowym funkcjonowaniem sklepu internetowego zielarniamiejska.pl. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 2 

Definicje

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która korzysta z usług Sprzedawcy, zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2020, poz. 1740 ze zm.).

 4. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 5. PRODUKT – rzecz będąca w ofercie sklepu internetowego zielarniamiejska.pl., będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego zielarniamiejska.pl.

 7. SPRZEDAWCA - Iwona Matyjasek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Sklep zielarsko medyczny Miejska Łąka - IWONA MATYJASEK, z siedzibą w Lublinie, ul. Jana Pawła II 23, 20-535 Lublin, NIP: 7132716845.

 8. SPRZEDAŻ KONSUMENCKA – Umowa Sprzedaży (ust. 9) zawarta pomiędzy Sprzedawcą (ust. 7) a Konsumentem (ust. 4).

 9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego zielarniamiejska.pl.

 10. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3

Funkcjonalności sklepu

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem sklepu internetowego zielarniamiejska.pl korzystanie z następujących usług elektronicznych:

 1. Formularz zamówienia – usługa umożliwiająca złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów oferowanych w sklepie internetowym zielarniamiejska.pl. do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym zielarniamiejska.pl. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch następujących czynności:

- wypełnieniu Formularza zamówienia,

- kliknięciu na stronie sklepu internetowego zielarniamiejska.pl. pola „Zamawiam i płacę”.

Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów zawierających umowę sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej  niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Usługa Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

 1. Formularz rejestracji – usługa pozwalająca na utworzenie Indywidualnego Konta Klienta. Korzystanie z Formularza rejestracji polega na wprowadzeniu wymaganych danych Klienta, w tym danych osobowych oraz potwierdzeniu woli rejestracji, w rezultacie których utworzone zostaje Indywidualne Konto Klienta. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za ujawnienie swoich danych osobom trzecim ponosi Klient. Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi rejestracji za pomocą formularza ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą utworzenia Indywidualnego Konta Klienta.

1.3 Indywidualne Konto Klienta - usługa dostępna po wypełnieniu Formularza rejestracji i potwierdzeniu chęci utworzenia konta oraz warunków korzystania portalu internetowego. Na adres e-mail Klienta podany w Formularzu rejestracji zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Indywidualnego Konta Klienta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą w przedmiocie Indywidualnego Konta Klienta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres e-mail: zielarniamiejska@gmail.com Umowa ta ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia z portalu Indywidualnego Konta Klienta. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

1.4. Formularz kontaktowy - usługa umożliwiająca Klientowi wysyłanie wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dostarczenia wiadomości do Sprzedawcy.

1.5. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości zawierających informacje o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym zielarniamiejska.pl. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie sklepu zielarniamiejska.pl adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisuję się do newslettera”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Indywidualnego Konta Klienta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zielarniamiejska@gmail.com lub też pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. 

 1. Zasady administrowania danymi osobowymi w ramach Usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę określa Polityka Ochrony Prywatności stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.

 2. Wszelkie uwagi, wnioski oraz reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego zielarniamiejska.pl oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych należy zgłaszać w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość
  e-mail na adres: zielarniamiejska@gamil.com lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, opis przyczyny reklamacji oraz datę wystąpienia przyczyn reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta. Procedura reklamacyjna dotycząca zakupionych produktów została opisana w § 6 Regulaminu

 3. Sprzedawca może wypowiedzieć  umowę o świadczenie usług, o których stanowi ust. 1, drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie jest równoznaczne z usunięciem Indywidualnego Konta Klienta.

 4. Wypowiedzenie, o którym stanowi ust. 4 pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów  sprzedaży.

 5. Sprzedawca  może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług, o których stanowi ust. 1 w trybie natychmiastowym jeżeli:

6.1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu internetowego zielarniamiejska.pl,

6.2. aktywność Klienta objawiająca się na stronach internetowych sklepu zielarniamiejska.pl bądź z nimi powiązanych jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

6.3. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych przez Klienta lub związanej z nimi działalności,

6.4. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

6.5. Klient w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu, podane przez zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności ze stanem rzeczywistym, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

§ 4 

Oferta sklepu internetowego

 1. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym zielarniamiejska.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski. 

 2. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym zielarniamiejska.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Paragon fiskalny jest doręczany wraz z zamówionym towarem w przesyłce. Faktura VAT w formie elektronicznej jest przesyłana Klientowi na podany przez niego w Formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

 3. Informacje znajdujące się w sklepie internetowym zielarniamiejska.pl, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 661 § 3 Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pośrednictwem funkcjonalności  dostępnych w sklepie internetowym zielarniamiejska.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Sprzedawcę dostępności produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu zamówienia. 

 4. Umieszczone w sklepie internetowym zielarniamiejska.pl opisy produktów mają wyłącznie charakter informacyjny i identyfikacyjny, nie stanowią ich reklamy. Informacje publikowane w sklepie internetowym zielarniamiejska.pl nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści tam zawarte nie mogą być traktowane jako substytut diagnozy lekarskiej lub zalecenia w zakresie leczenia; nie zastępują badań lekarskich ani konsultacji z lekarzem. Przed użyciem danego produktu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do produktu zawierającej przeciwwskazania, informacje dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, informacje dotyczące stosowania produktu.

 5. Produkty przedstawione na zdjęciach w sklepie internetowym zielarniamiejska.pl mogą różnić się od oferowanych w sprzedaży w związku z wprowadzeniem przez producenta nowych opakowań lub etykiet. W takim przypadku skład i zawartość produktu pozostaje bez zmian.

 6. Sprzedawca może przeprowadzać akcje promocyjne, konkursy oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

§ 5 

Realizacja zamówień

 1. Zamówienie produktu odbywa się za pośrednictwem Formularza zamówienia w sposób opisany w § 3 ust. 1 pkt 1.1. Regulaminu.  

 2. Produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych firm kurierskich i polskiego operatora publicznego. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów pod adresem: Sklep zielarsko-medyczny Miejska Łąka ul. Jana Pawła II 23 20-535 Lublin po wcześniejszym złożeniu zamówienia poprzez sklep internetowy oraz jego opłaceniu. Odbiór osobisty następuje  dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i jego skompletowaniu, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni mailowo. 

 3. Klient ponosi koszty dostawy określone w sklepie internetowym zielarniamiejska.pl w zakładce Dostawa / Formularzu zamówienia.

 4. Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą dotycząca danego produktu w sklepie internetowym zielarniamiejska.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklepie internetowym zielarniamiejska.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów.

 5. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, Sprzedawca potwierdzi Klientowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu zamówienia.

 6. W sytuacji, gdy występują różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w sklepie internetowym zielarniamiejska.pl, Sprzedawca może zdecydować, po wcześniejszej konsultacji z Klientem, o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

 7. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklepie internetowym zielarniamiejska.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy. 

 1. Możliwe są następujące formy płatności:

6.1. Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy zamówienie jest przekazywane do realizacji.

6.2. Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez FIRST DATA

 1. Termin dostawy produktów wynosi nie więcej niż 10 dni robocze od dnia wpływu na rachunek bankowy Sprzedawcy ceny za zamówiony towar. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, termin dostawy produktów liczony jest od chwili złożenia zamówienia. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o termin dostawy. W przypadku odbioru osobistego, o możliwości odebrania zamówionego produktu Sprzedawca informuje Klienta drogą elektroniczną bądź wiadomością sms na podany numer telefonu komórkowego. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. 

 2. Brak wpływu zapłaty za zakup na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 2 od chwili złożenia zamówienia będzie równoznaczne z rezygnacją Klienta z zamówionego produktu a zamówienia zostanie anulowane.

 3. W terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, Klient będący konsumentem, ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży.
  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. 

 4. Prawo odstąpienia od umowy, o którym stanowi ust. 9 nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

10.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

10.2 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

10.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

10.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

10.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

10.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

10.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

10.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10.10 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

10.11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

10.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

10.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku zwrotu produktu w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży przez Klienta (o którym stanowi ust. 9), Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot ten obejmuje cenę za zakupiony towar oraz koszt przesyłki poniesiony przez Klienta, jeśli wybrał on najtańszy możliwy sposób dostarczenia towaru. Jeśli Klient wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy oferowany, to Sprzedawca zwraca koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, o którym stanowi ust. 9, bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Klient (np. koszty opakowania, opłatę pocztową za odesłanie przesyłki), z zastrzeżeniem art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 6

Procedura reklamacyjna

 1. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności  art. 556 –  art. 5563 Kodeksu cywilnego. 

 2. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się stosowanie przepisów o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym, a tym samym znosi się odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 3. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć:

3.1. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres:
zielarniamiejska@gmail.com  

3.2. poprzez wypełnianie Formularza reklamacji dostępnego w sklepie internetowym zielarniamiejska.pl w zakładce Reklamacja;

3.3. pisemnie na adres Sklep Zielarsko-medyczny Miejska Łąka ul. Jana Pawła II 23 20-535 Lublin

 1. Procedura reklamacyjna jest dwuetapowa:

4.1. Etap I – Klient składa reklamację w formie zgodnej z ust.3, która w swojej treści zawiera: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, datę złożenia zamówienia, którego realizacji reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację oraz dowody na ich potwierdzenie. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 7 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznano żądanie za uzasadnione;

4.2. Etap II – jeżeli reklamacja nie zostanie rozstrzygnięta w ramach Etapu I. Klient powinien, niezwłocznie na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

 1. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 3. W sytuacji w której reklamacja zostanie uwzględniona pełnowartościowy produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedawcy.

 4. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła (art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego).

§ 7

Dane osobowe

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w  - Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym zielarniamiejska.pl w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie sklepu internetowego zielarniamiejska.pl. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w sklepie internetowym zielarniamiejska.pl plików cookies oraz narzędzi analitycznych. 

 3. Korzystanie ze sklepu internetowego zielarniamiejska.pl, w tym dokonywanie zakupów oraz podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce Ochrony Prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w sklepie internetowym zielarniamiejska.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w sklepie internetowym zielarniamiejska.pl, zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 2. Sprzedawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie można złożyć w formie pisemnej pod adresem Sklep Zielarsko-medyczny Miejska Łąka ul. Jana Pawła II 23 20-535 Lublin 

 3. W sprawach nieuregulowanych właściwe są przepisy prawa polskiego.

 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w sklepie internetowym zielarniamiejska.pl, będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

4.1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

4.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą,

4.3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

4.4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy ubezpieczenia. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

4.5. Pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 1. Sklep internetowy zielarniamiejska.pl oraz treści w nim zawarte w tym w szczególności oprogramowanie, układ graficzny i funkcjonalny, utwory, znaki towarowe, bazy danych, teksty, zdjęcia, grafika, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne podlegają ochronie prawnej przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 2. Wszelkie prawa do sklepu internetowego zielarniamiejska.pl, oraz jego wszystkich elementów o jakich mowa w ustępie poprzedzającym przysługują Sprzedawcy lub osobom trzecim. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim Sprzedawca udostępnia na stronach Sklepu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów. 

Załączniki:

Nr 1 - Wzór formularza o odstąpieniu od umowy Załącznik nr 1

Nr 2 - Polityka Ochrony Prywatności Załącznik nr 2