Polityka Ochrony PrywatnościZIELARNIAMIEJSKA.PL przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz pozwalające na zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sprawujemy stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczamy dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego zielarniamiejska.pl.

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składanych zamówień oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Iwona Matyjasek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Sklep zielarsko medyczny Miejska Łąka - IWONA MATYJASEK, z siedzibą w Lublinie, ul. Jana Pawła II 23, 20-535 Lublin, NIP: 7132716845 (zwana dalej „ „Sprzedawcą”), e-mail: zielarniamiejska@gmail.com, tel.530 530 455 zwana dalej  „Administratorem”.

2. Dane osobowe Klientów sklepu internetowego zielarniamiejska.pl są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”) i przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 344.)

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Administrator Danych nie powołał Inspektora Danych Osobowych.

5. Możliwe jest odwiedzanie strony internetowej sklepu zielarniamiejska.pl bez podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu zawarcia umowy lub innym na jaki zgodę wyrazi osoba podająca dane.

6. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

6.1. Nawiązanie, określenie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku prawnego pomiędzy Sprzedawcą a Klientem polegającego na świadczeniu usług za pośrednictwem sklepu internetowego zielarniamiejska.pl lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów;

6.2. Marketing bezpośredni usług Administratora, przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w przypadku wyrażenia na to zgody;

6.3. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu operatorowi pocztowemu uzgodnionemu z Klientem. Operatorzy pocztowi posiadają własne nie mniej restrykcyjne zasady ochrony danych osobowych;

6.4. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system FIRST DATA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-807 Warszawa ,przy Al. Jerozolimskie 100, w celu obsługi (zrealizowania) przez FIRST DATA Spółką Akcyjną płatności za nabyte w sklepie internetowym zielarniamiejska.pl Produkty;

6.5. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę informacji o korzystaniu przez Klienta ze strony sklepu internetowego zielarniamiejska.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

7. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności dostępną w stopce strony zielarniamiejska.pl

8. Podanie danych osobowych, o których mowa ust. 7 jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży, dokonania płatności lub umowy o świadczenie usług elektronicznych świadczonych w sklepie internetowym zielarniamiejska.pl. Zakres wymaganych danych wskazany jest w Regulaminie oraz każdorazowo przed rozpoczęciem świadczenia określonej usługi lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie sklepu internetowego zielarniamiejska.pl.

9. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda lub konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną bądź podjęcia na jego żądanie działań przed lub po jej zawarciu, a także marketing bezpośredni usług Administratora.

10. Podane przez Klientów dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza tymi którzy posiadają właściwą podstawę prawną, w tym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych w sposób nie mniej restrykcyjny niż ten jaki zapewnia Administrator danych.

11. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze danych Administratora, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, szczególnie jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

13. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

14. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowne żądanie poprzez wiadomość pocztą elektroniczną na adres: zielarniamiejska@gmail.com albo pisemnie na adres siedziby Administratora.

15. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

16. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

17. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do wykonania umowy, dochodzenia roszczeń i nie dłużej niż okresy wymagane przez przepisy szczególne, w tym o rachunkowości. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub też gdy Sprzedawca uzyska i utrwali informacje, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

18. Dane nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Należy jednak mieć na uwadze, że Partnerzy współpracujący z administratorem jakich wskazuje się w ust 23 niniejszej polityki,  mogą przetwarzać dane zebrane za pośrednictwem Sklepu w celach analityki i dostosowania witryny do oczekiwań określonych grup klientów, a także skierowania reklamy opartej na zainteresowaniach Klientów. Dane jakie mogą być przekazywane to w szczególności: Adres IP (Internet Protocol), dane geolokalizacyjne pochodzące z adresu IP Klienta, typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz datę i godzinę  w której klient odwiedził witrynę ze sklepem, zachowanie w witrynie takie jak czas jej przeglądania przez klienta oraz przejawiane przez niego zainteresowania, odnośny adres URL i sposoby wyszukiwania w sieci, których klient używa do lokalizowania i odwiedzania witryny sklepu, informacje na temat korzystania przez klienta z narzędzi (np. do wyszukiwania określonych treści w witrynie)  oferowanych przez Partnerów Sprzedawcy, które mogą być udostępniane w witrynie sklepu. Dane te pozwalają na stworzenie profilów marketingowych odbiorców reklam oraz analizę funkcjonalności strony w celu dostosowania jej do preferencji klientów.

19. Dane określone w ust 18 zbierane są za pośrednictwem plików cookies. Informacje na temat stosowania plików cookies, a także na temat możliwości zarządzania plikami cookies, w tym blokowania ich wykorzystania znajdują się w poniższych zapisach Polityki.

20. Pliki cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne umieszczane na komputerze Klienta podczas odwiedzin strony zielarniamiejska.pl. Pliki cookies umożliwiają stronom internetowym rozpoznanie komputera użytkownika. Pliki te w większości przypadków nie umożliwiają identyfikacji tożsamości użytkownika sieci. Pliki cookies nie powodują żadnych szkód w komputerze Klienta i nie zawierają wirusów.

21. Powszechnie stosowane są dwa rodzaje plików cookies – sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne, to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Klienta do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Cookies stałe pozostają w pamięci urządzenia Klienta przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia.

22. Administrator może wykorzystywać Cookies własne w szczególności: w celu poprawnej konfiguracji strony internetowej, realizacji procesów niezbędnych dla jej pełnej funkcjonalności, uwierzytelniania klienta w serwisie i zapewnienia ciągłości sesji klienta w serwisie, zapamiętania lokalizacji klienta, w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a także w celu świadczenia usług reklamowych.

23. Administrator może wykorzystywać cookies zewnętrzne, w szczególności: w zakresie stosowania narzędzi analitycznych, świadczenia usług reklamowych w tym w celu identyfikacji grup klientów, którzy podzielają określone zainteresowania, co umożliwia przedstawianie im lepiej dobranych reklam, w celu umożliwienia udostępniania treści zawartych w witrynie sklepu na innych stronach internetowych oraz w celu umożliwienia dokonania Klientowi płatności w związku z zawartą za pośrednictwem witryny internetowej umową.

24. Administrator wykorzystuje następujące cookies Zewnętrzne:

24.1. Wykorzystując technologie Google, w tym Gogle Analitycs w celu dokonania analizy ruchu na witrynie sklepu i dostosowania jej do potrzeb Użytkownika (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA) Więcej na temat: https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=pl  . Dane generowane przez Google Analytics mogą być połączone przez klienta Google Analytics za pomocą technologii Google, z plikami cookie innych firm związanymi z wizytami w innych witrynach.

24.2. W celu umożliwienia Użytkownikowi dokonania płatności za świadczone Usługi za pośrednictwem serwisu  PayPro Spółką Akcyjną (administrator cookies zewnętrznego: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ul.Kanclerskiej 15). Więcej na ten temat tutaj: https://www.przelewy24.pl/

24.3.  W celu polubienia strony Administratora lub bezpośredniego przejścia do profilu Administratora w serwisie społecznościowym Facebook za pomocą̨ serwisu Facebook Connect niezależnie od tego, czy masz konto na Facebooku i czy jesteś zalogowany(a) do Facebooka (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii) – szczegóły i polityka Cookies fb  https://www.facebook.com/policies/cookies

25. Jeżeli Klienci nie chcą wykorzystania plików cookies, mogą w każdej chwili zarządzać użyciem plików w tym zrezygnować z tej formy gromadzenia danych w następujący sposób:

25.1. Poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej, gdzie w ustawieniach zabezpieczeń można niezależnie od siebie dopuszczać lub blokować tymczasowe i trwale zapisane pliki cookie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w zakładce Pomoc w menu każdej przeglądarki.

25.2. Za pośrednictwem specjalnie przeznaczonych do tego narzędzi do obsługi wyborów konsumenckich, które służą do zarządzania  plikami cookie używanymi do wyświetlania reklam, opartych na zainteresowaniach Użytkowników dostępnych np. tutaj http://www.youronlinechoices.eu/ lub tutaj http://www.aboutads.info/choices/.

26. Jeżeli pliki cookie zostaną dezaktywowane, z wykorzystaniem metod określonych w niniejszym paragrafie istnieje zagrożenie, że niektóre funkcjonalności na naszej stronie internetowej będą niedostępne, a niektóre strony internetowe będą wyświetlane nieprawidłowo.

27. Strona internetowa sklepu może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu i strony Administratora.

28. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności jest udostępniana Klientom bezpłatnie także w wersji pdf, która może zostać pobrana na prywatną jednostkę komputerową samodzielnie przez Klienta bez żadnych ograniczeń.